System logo
Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SYSTÉM SDÍLENÝCH KOL KLADNO

1.       Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu založeného smlouvou o nájmu dopravního prostředku (dále jen „SMLOUVA“) mezi ÚČASTNÍKEM a obchodní společností Sportovní areály města Kladna s.r.o. se sídlem Sportovců 818, Rozdělov, 272 04  Kladno, IČ: 261 54 170 (dále jen „SPOLEČNOST“).

Účastníkem se rozumí fyzická osoba, která uzavřela se SPOLEČNOSTÍ účastnickou smlouvu (dále jen „ÚČASTNÍK“). SPOLEČNOST s ÚČASTNÍKEM komunikuje a pronajímá mu jízdní kolo prostřednictvím systému sdílených kol Freebike Kladno (dále jen „SYSTÉM“).

Příslušná SMLOUVA mezi SPOLEČNOSTÍ a ÚČASTNÍKEM je uzavřena okamžikem převzetí kola způsobem popsaným v těchto VOP ze strany ÚČASTNÍKA registrovaného v SYSTÉMU (čl. 2 VOP).

Stanice SYSTÉMU kol je automatizované výdejní a přijímací zařízení, v kterém jsou jízdní kola uzamčena. Stanicí se rozumí i jakékoliv místo, v němž SYSTÉM umožní parkování kol (virtuální stanice nebo zóny s možností parkování kol).

 

2.       Základní podmínky

ÚČASTNÍK je oprávněn za podmínek, které jsou stanoveny těmito VOP, užívat, dočasně a za úplatu stanovenou ceníkem, který je nedílnou součástí VOP, jízdní kola SPOLEČNOSTI. Jízdním kolem (dále jen „KOLO“) se rozumí jízdní kolo, které je připraveno ve stojanu nebo na jiném místě umožněném SPOLEČNOSTÍ k pronájmu ÚČASTNÍKOVI. Komunikace mezi ÚČASTNÍKEM a SYSTÉMEM probíhá prostřednictvím MOBILNÍ APLIKACE, KARTY NEBO WEBOVÉ STRÁNKY na základě ČÍSLA ÚČASTNÍKA (login), které ÚČASTNÍK obdrží při registraci.

ÚČASTNÍK není oprávněn přenechat kolo jakékoli třetí osobě. Způsobí-li kolo, které bylo v rozporu s tím zpřístupněno, škodu, odpovídá za tuto škodu v plném rozsahu ÚČASTNÍK, který kolo třetí osobě zpřístupnil nebo jeho zpřístupnění svým jednáním nebo opominutím umožnil.

ÚČASTNÍK se vůči SPOLEČNOSTI identifikuje prostřednictvím SVÉHO ČÍSLA = LOGIN a PIN. PIN je doporučeno uchovat v tajnosti. Veškerou odpovědnost za zneužití ČÍSLA = LOGIN nebo PIN nese ÚČASTNÍK. Případnou ztrátu, nebo možnost zneužití ČÍSLA = LOGIN a PIN, je ÚČASTNÍK povinen oznámit SPOLEČNOSTI, aby ČÍSLO = LOGIN i PIN mohly být zablokovány. ÚČASTNÍK je oprávněn PIN kdykoliv změnit prostřednictvím internetu prostřednictvím mobilní aplikace nebo na adrese www.kola.mestokladno.cz.   

Převzetí kola a jeho navrácení se děje prostřednictvím SYSTÉMU. Okamžikem převzetí (počátku nájmu) se rozumí vyjmutí kola z příslušného zámku kterékoli stanice SYSTÉMU nebo odemčení kola prostřednictvím mobilní aplikace nebo s využitím karty uživatele, čímž se ÚČASTNÍK přihlásí do systému. Okamžikem vrácení kola (ukončení nájmu) se rozumí zasunutí kola do volného zámku na kterékoli stanici SYSTÉMU nebo uzamčení kola prostřednictvím mobilní aplikace či karty uživatele. ÚČASTNÍK je povinen se přesvědčit, že kolo je řádně uzamčeno (kontrou provede prostřednictvím mobilní aplikace či barevné signalizace na kole). Maximální doba nájmu kola je 24 hodin od jeho převzetí. Pokud kolo nebude ÚČASTNÍKEM navráceno do této doby, je tento ÚČASTNÍK povinen uhradit SPOLEČNOSTI případné vzniklé škody, a dále smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč až 2.000,- Kč, v závislosti na tarifu, za každý den prodlení s vrácením kola.

3.       Pravidla užívání kol

Každý ÚČASTNÍK užívá kolo na své vlastní nebezpečí. ÚČASTNÍK je povinen před převzetím kola, nejpozději však bezprostředně po převzetí kola, zkontrolovat jeho technický stav, zejména (i) brzdy - přední i zadní, (ii) utažení kol ve středech, (iii) dotažení středu, nesmí se viklat, (iv) dotažení hlavového složení (v) provozuschopnost řídítek a sedla; (vi) stav kol a duší.

Kolo není oprávněna užívat osoba mladší 16 let. Pokud ÚČASTNÍK umožní osobě mladší 16ti let využívat SYSTÉM například poskytnutím svých přístupových údajů (LOGIN + PIN) nebo poskytnutím platebních prostředků apod., přebírá za něj veškerou zodpovědnost.

Zjistí-li ÚČASTNÍK závadu technického stavu, má povinnost tuto skutečnost oznámit SPOLEČNOSTI na kontaktní telefonní číslo nebo email nebo prostřednictvím kontaktního formuláře nebo funkcí hlášení závad v mobilní aplikaci a kolo neprodleně vrátit. ÚČASTNÍK není oprávněn jakkoli vlastními silami kolo upravovat, opravovat, měnit jednotlivé součástky nebo do něj jinak zasahovat.

ÚČASTNÍK se zavazuje o kolo řádně starat a užívat jej způsobem odpovídajícím zacházení dobrého hospodáře tak, aby nedošlo k poškození, nebo nadměrnému opotřebení. Po celou dobu nájmu je ÚČASTNÍK odpovídá v plném rozsahu za škody vzniklé na kole a dále za škody na zdraví a majetku vůči třetí osobě, které budou způsobeny v souvislosti s užíváním kola, bez ohledu na to, zda kolo užíval sám či přenechal užívání jiné osobě. V případě ztráty nebo úplného zničení kola zaplatí ÚČASTNÍK SPOLEČNOSTI jeho cenu, v případě poškození pak náklady na uvedení do původního stavu. SPOLEČNOST neodpovídá za jakékoliv škody, které by ÚČASTNÍKOVI mohly vzniknout v souvislosti s užíváním kola.

ÚČASTNÍK je povinen zajistit kolo tak, aby bylo zabráněno jeho zneužití, odcizení nebo poškození. ÚČASTNÍK se zavazuje neodkládat kolo na místech, kde lze předpokládat odcizení kola nebo porušení práv třetích osob.

4.       Pravidla silničního provozu

ÚČASTNÍK je povinen dbát za jízdy na kole pravidel provozu na pozemních komunikacích. Jako účastník silničního provozu je povinen dodržovat příslušné platné a účinné právní předpisy upravující silniční provoz, zejména zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

ÚČASTNÍK, který je mladší 18 let, je povinen za jízdy použít ochranou přílbu schválenou podle příslušných právních předpisů a mít ji nasazenu a řádně připevněnu na hlavě.

ÚČASTNÍK není oprávněn jet na kole bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. ÚČASTNÍK se zavazuje zdržet jízdy na kole v případě, kdy jeho zdravotní stav omezuje jeho schopnost bezpečně kolo užívat.

Stane-li se ÚČASTNÍK účastníkem dopravní nehody, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit SPOLEČNOSTI na kontaktní telefonní číslo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

5.       Dopravní nehoda

V případě jakékoli dopravní nehody Uživatel postupuje dle platných a účinných platných právních předpisů. V případě nehody je ÚČASTNÍK povinen poskytnout SPOLEČNOSTI nutnou součinnost při vyřizování veškerých administrativních úkonů spojených s vyřízením pojistné události. Jakékoli škody vzniklé třetím osobám hradí ÚČASTNÍK v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mírou jeho zavinění. Jakoukoli škodu na kole je ÚČASTNÍK povinen uhradit SPOLEČNOSTI.

6.       Odcizení kola

ÚČASTNÍK se zavazuje neprodleně oznámit SPOLEČNOSTI odcizení či pokus o odcizení kola, při němž na kole vznikla škoda, případně oznámit tuto skutečnost Policii ČR. V případě, že v důsledku porušení či zanedbání závazků ÚČASTNÍKA vyplývajících ze Smlouvy či VOP (zejm. neuzamčení kola, ponechání kola na nevhodném místě, apod.) došlo k odcizení, poškození či zničení kola, zavazuje se ÚČASTNÍK uhradit SPOLEČNOSTI vzniklou škodu.

 

7.       Úplata za užívání kola

ÚČASTNÍK se zavazuje za nájem kola zaplatit SPOLEČNOSTI úplatu dle ceníku dle čl. 2. Úhrada úplaty se děje odečtením částky z KREDITU ÚČASTNÍKA. KREDITEM se rozumí částka, kterou ÚČASTNÍK skládá SPOLEČNOSTI, a která je snižována o jednotlivé platby za nájem kola od SPOLEČNOSTI ÚČASTNÍKEM. V případě, kdy dlužná částka úplaty přesahuje aktuální výši KREDITU, je ÚČASTNÍK povinen neprodleně uhradit tuto částku SPOLEČNOSTI. Za každý den prodlení je účtována smluvní pokuta ve výši 1% z dlužné částky.

ÚČASTNÍK ukončí svojí účast v systému písemnou výpovědí SPOLEČNOSTI a je povinen zažádat o vrácení nevyčerpaného KREDITU. Poplatek za vrácení KREDITU je smluvně stanoven na 100,-Kč. ÚČASTNÍKOVI je poté, co budou vyrovnány všechny pohledávky SPOLEČNOSTI, vrácena nevyčerpaná částka KREDITU podle jeho dispozic. Náklady na poukázání částky nese ÚČASTNÍK. ÚČASTNÍK je oprávněn svoji účast ukončit kdykoliv. SPOLEČNOST je oprávněna vyřadit ÚČASTNÍKA ze systému a ukončit tak jeho oprávnění z jakéhokoli důvodu.

 

8.  Sankce a pokuty

V případě, že ÚČASTNÍK (i) jakkoliv využívá kolo v rozporu s pravidly SYSTÉMU, (ii) kolo nedostatečně nezajistí před zneužitím, odcizením nebo jeho poškozením, je SPOLEČNOST oprávněna po ÚČASTNÍKOVI požadovat smluvní pokutu až do výše 2.000,- Kč (+ DPH) za každý takovýto případ. Tímto není dotčena povinnost ÚČASTNÍKA uhradit případnou škodu, která SPOLEČNOSTI vznikne.

ÚČASTNÍK se zavazuje hradit veškeré sankce udělené příslušnými orgány policie, státní správy či samosprávy v souvislosti s užíváním kola, pokud toto bylo užíváno v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Pokud je sankce uložena v důsledku užívání kola ÚČASTNÍKEM nebo v souvislosti s porušením povinností ÚČASTNÍKA podle těchto VOP (resp. SMLOUVY) přímo SPOLEČNOSTI, je SPOLEČNOST oprávněna požadovat na UČASTNÍKOVI náhradu za zaplacenou sankci a dále vyúčtovat mu veškeré náklady, které SPOLEČNOSTI vznikly v souvislosti s úhradou takové sankce.

 9.       Ochrana osobních údajů

ÚČASTNÍK bere na vědomí, že v souvislosti se vznikem smluvního vztahu mezi ÚČASTNÍKEM a SPOLEČENOSTÍ a dále v souvislosti plněním a realizací práv a povinností v rámci tohoto vztahu dochází ke zpracování osobních údajů ÚČASTNÍKA, a to jeho identifikačních údajů (jméno, příjmení a datum narození), kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa a adresa trvalého pobytu), informací o historii objednávek, informace o poloze jízdního kola při jeho převzetí a vrácení datum registrace a údaje o verifikaci telefonního čísla s tím, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání předmětného smluvního vztahu.

SPOLEČNOST bude s osobními údaji ÚČASTNÍKA nakládat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).  

 

10.   Společná a závěrečná ustanovení

ÚČASTNÍK bere na vědomí, že jako spotřebitel je oprávněn podat návrh na zahájení mimosoudního sporu ze SMLOUVY prostřednictvím e-mailu umístěného na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz, která je rovněž podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu ze SMLOUVY uzavřené prostřednictvím webových stránek „online“ lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.

 

Vztahy neupravené těmito VOP a SMLOUVOU se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VOP platí od 30.5.2018.

SPOLEČNOST je oprávněna jednostranně VOP změnit s tím, že ÚČASTNÍK tuto změnu přijímá prvním převzetím kola poté, co jsou změněné VOP umístěny na webových stránkách www.kola.mestokladno.cz.

 

Případné změny a doplňky VOP oznámí SPOLEČNOST na své webové stránce alespoň 14 dní před jejich účinností.

Smluvní vztah mezi ÚČASTNÍKEM a SPOLEČNOSTÍ zaniká v případě, kdy ÚČASTNÍK nepoužije SYSTÉM (čímž se rozumí převzetí a navrácení kola) nebo nenavýší KREDIT po dobu delší jednoho roku. Pohledávky SPOLEČNOSTI vůči ÚČASTNÍKOVI trvají i po zániku smluvního vztahu. Zanikne-li smluvní vztah z jiného důvodu než na písemnou žádost, náleží nevyčerpaný KREDIT ke dni zániku smluvního vztahu SPOLEČNOSTI jako poplatek za vyřazení ÚČASTNÍKA ze systému.

 

ÚČASTNÍK registrací v SYSTÉMU vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP. Ustanoveními VOP se řídí každá uzavřená SMLOUVA, resp. každý jednotlivý pronájem kola.